Viernes, 9 / 12 / 22
GRUP TREBALL
OVE
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
DEF
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
Coeducació
Descripció
Qui som
Publicacions
Documentació
XEC 3
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
FORMACIÓ
Curs de Postgrau 2011-2012
Curs de Postgrau 2012-2013
Curs de Postgrau 2013-2014
Curs de Postgrau 2014-2015
Curs de Postgrau 2015-2016
Programa del Postgrau: Orientació i Estratègies per al debat educatiu en el context familiar Curs 2009- 2010

Programa i informacions generals del postgrau

UAB. Diplomatura de Postgrau

6ena    edició  Curs Acadèmic:   2009-2010

Nom del programa::  Orientació i estratègies per al debat educatiu en el context familiar /: Orientación y estrategias para el debate educativo en el contexto familiar

 

Directora del programa Maria Jesús Comellas. Departament de Pedagogia Aplicada. Telf 616196747.

Universitat Autònoma de Barcelona. Edifici G6 Bellaterra.

 Mariajesus.comellas@uab.es

 

Coordinadora del programa: Mirta Lojo. Departament de Pedagogia Aplicada. Telf 659047819

Universitat Autònoma de Barcelona. Edifici G6 Bellaterra.

mlojo@xtec.cat

 

Departament de Pedagogia Aplicada. Facultat de Ciències de l’Educació

93 581 1620

d.ped.aplicada@uab.es

 

Orientació del programa x Professional       x Acadèmica    

 

Dedicació:x Temps parcial

Horari: divendres de 5 a 9

Dissabte de 9 a 14

Caps de setmana a determinar

 

Modalitat: x Semipresencial

Número de Crèdits: 35 Crèdits Europeus

 

 

Àmbit acadèmic


Àrea de coneixement
x Ciències socials

 

 

Àmbit d’interès 1

x Educació

 

Àmbit d’interès 2

x Psicologia

Places:

Màxim:  25

Mínim:   10

Centre on s’imparteix  Facultat de ciències de l’educació

 

Preu total de matrícula:  1295 €

 

1.14 Persona de contacte amb l’Escola de Postgrau (responsable de gestió i administració)

 

Nom i cognoms: Maria Jesús ComellasE-mail:mariajesus.comellas@uab.es
Telèfon de contacte:
616196747

Departament: pedagogia Aplicada. G6 desp 248

 

Nom i cognoms:Mirta Lojo Suàrez
E-mail:
mlojo@xtec.cat
Telèfon de contacte:
659047819Departament: pedagogia Aplicada. G6 desp 248

Web del programa:

www.grode.org

 

1.15 Persona de contacte amb els alumnes (per informació i admissió):
Nom i cognoms:Mirta Lojo Suàrez
E-mail:
mlojo@xtec.cat
Telèfon de contacte:
659047819Departament: pedagogia Aplicada. G6 desp 248

 

Nom i cognoms: Maria Jesús ComellasE-mail:mariajesus.comellas@uab.es
Telèfon de contacte:
616196747

Departament: pedagogia Aplicada. G6 desp 248

 

Web del programa:

www.grode.org

 

       

2. Presentació i justificació per a la creació del programa

2.1. Presentació

 El ritme de vida de les societats modernes incideix en la dinàmica familiar i dificulta la possibilitat de donar respostes educatives estables en les diverses etapes evolutives d’infants i adolescents.

Les noves exigències personals i professionals generen un desconcert i, sovint, un buit de referents en els criteris educatius. La incertesa sovint porta a actuacions puntuals davant els fets quotidians sense que hi hagi una resposta coherent per part de les persones adultes.

Aquestes circumstàncies requereixen d’una intervenció estratègica competent per part dels professionals, encaminada a potenciar el procés educatiu global al si de les famílies.

 

2.2. Justificació per a la creació del programa

El programa s’ha creat perseguint els següents objectius:

·          Activar un espai de reflexió en relació a l’orientació familiar

·          Compartir, des d’un marc interprofessional, les necessitats expressades per les famílies i les respostes que es generen als entorns on reben atenció.

·          Analitzar diferents enfocaments  segons les edats i necessitats

·          Proposar noves maneres de cohesionar accions i recursos

·          Crear xarxes de suport i acompanyament.

. Pla d’estudis

 

Continguts (Descripció dels continguts del programa a efectes de publicació web)

 

Mòdul 1: Treball amb famílies: Anàlisi de context. Necessitats. Interessos. Demandes. Modalitats. Infància i Adolescència: Aspectes psicopedagògics del desenvolupament. Acció educativa de les famílies. Estils educatius.

Mòdul 2: Infància i Adolescència: Desenvolupament afectivo-sexual,  emocional i social. Vincles afectius i relacionals des d’una perspectiva de gènere.  Habilitats socials. Mitjans de comunicació            

Mòdul 3: El grup familiar. Enfocament sistèmic del nucli familiar. Factors de risc en el grup familiar. Les adopcions. Oportunitats de la família extensa.

Mòdul 4: Intervenció sistèmica en el grup familiar. Família i NEE. Professionals implicats. La coordinació d’accions i acompanyament a les famílies. Recursos i models

Mòdul 5: Relació família – escola. Dinàmiques i rols. Models relacionals institucionals. Alternatives i nous enfocaments

Mòdul 6: Les Xarxes educatives en la comunitat. Coordinació professionals. El municipi com a context educatiu. Plans educatius des d’un enfocament.... Teixit associatiu i xarxes de recolzament.

 

Seqüència del programa:

Seguiment dels mòduls i dels treballs que es deriven dels diferents continguts

 

Projecte final (indiqueu nombre de crèdits, caràcter, avaluació...)

El projecte consta de 5 ECTS. Requereix que es faci:

o  Anàlisi del context en el que es proposa portar a terme.

o  Detecció de necessitats especialment pel context familiar

o  Intercanvi i debat amb els col·lectius implicats per a la seva realització

o  Viabilitat

o  Millora en relació a la situació inicial detectada

 

Procediments d’avaluació. L’avaluació és continuada. Es realitza a partir de les aportacions en el fòrum, a classe, el lliurament de treballs i la participació a les tutories on line i presencials així com l’assistència a les sessions de classe.

Admissió

Requisits d’accés i Perfil dels estudiants

Llicenciatura en alguns dels camps en els que s’inscriu el programa o

Diplomatura en alguns dels camps en els que s’inscriu el programa o

Sense  la titulació descrita però amb experiència  en el treball en famílies.

 

Criteris de selecció: Ordre d’inscripció

Calendari: 16 /10  /2009  al  11/06/2010

Les dates del curs són:

16-17 octubre;  / 13-14 novembre; / 18-19 desembre;

15-16 gener / 12-13 febrer; / 12-13 març;

16-17 abril; / 14-15 maig; / 11-12 juny

 

Lliurament del projecte o treball de recerca: fins al  30 /09 /2010 

 

Procediment d’inscripció i matrículaLa validació d’aquestes dades dependrà en darrera instància de l’Escola de Postgrau

Sol·licitud d’admissió: Sí , durant el mesos de juny-juliol o setembre

 

Matrícula: Setembre 2009      

 

Lloc: Escola de Postgrau; Pagament Fraccionat: sí

 

 

 

Copyright © 2008 GRODE