Martes, 25 / 06 / 24
GRUP TREBALL
OVE
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
DEF
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
Coeducació
Descripció
Qui som
Publicacions
Documentació
XEC 3
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
FORMACIÓ
Curs de Postgrau 2011-2012
Curs de Postgrau 2012-2013
Curs de Postgrau 2013-2014
Curs de Postgrau 2014-2015
Curs de Postgrau 2015-2016
Orientació i estratègies per al debat educatiu en el context familiar

Direcció: Dra. Maria Jesús Comellas i Carbó
Coordinació: Dra. Mirta S. Lojo Suárez


        PRESENTACIÓ


El ritme de vida de les societats modernes incideix en la dinàmica familiar i dificulta la possibilitat de donar respostes educatives estables en les diverses etapes evolutives d’infants i adolescents. Les noves exigències personals i professionals generen un buit de referents en els criteris educatius. La incertesa sovint porta a actuacions puntuals davant els fets quotidians sense que hi hagi una resposta coherent per part de les persones adultes. Aquestes circumstàncies requereixen d’una intervenció estratègica competent per part dels professionals, encaminada a potenciar el procés educatiu global al si de les famílies.

OBJECTIUS


•    Aprofundir en l’anàlisi teòrica i pràctica del camp Família i Educació.
•    Propiciar el treball interprofessional.
•    Afavorir l’elaboració d’estratègies per a la pràctica educativa familiar.
•    Dissenyar una proposta d’intervenció familiar per a un escenari concret.

    CONTINGUTS


Mòdul 1: Treball amb famílies: Anàlisi de context. Necessitats. Interessos. Demandes. Modalitats. Infància i Adolescència: Aspectes psicopedagògics del desenvolupament. Acció educativa de les famílies. Estils educatius.

Mòdul 2: Infància i Adolescència: Desenvolupament afectivo-sexual,  emocional i social. Vincles afectius i relacionals des d’una perspectiva de gènere.  Habilitats socials. Mitjans de comunicació.

Mòdul 3: El grup familiar. Enfocament sistèmic del nucli familiar. Factors de risc en el grup familiar. Les adopcions. Oportunitats de la família extensa.

Mòdul 4: Intervenció sistèmica en el grup familiar. Família i NEE. Professionals implicats. La coordinació d’accions i acompanyament a les famílies. Recursos i models

Mòdul 5: Relació família – escola. Dinàmiques i rols. Models relacionals institucionals. Alternatives i nous enfocaments

Mòdul 6:Les Xarxes educatives en la comunitat. Coordinació professionals. El municipi com a context educatiu. Plans educatius des d’un enfocament.... Teixit associatiu i xarxes de recolzament.


    METODOLOGIA


El curs consta de 35 crèdits europeus,  el que correspon a 5 per cada mòdul i 5 pel projecte.  Aquesta estructura comporta hores presencials, de debat i de treball individual. El treball individual haurà d’ésser presentat la classe presencial del mòdul següent o en els terminis que es fixin a través del portal de la UAB. La tutorització individual i col•lectiva es portarà a terme de forma presencial i de forma telemàtica.

 El crèdit europeu és la Unitat de mesura dels ensenyaments universitaris per a l’espai europeu d’educació superior que equival a 25 hores.

L’assignació de crèdits comptabilitzarà les hores corresponents a les classes lectives, teòriques o pràctiques, les hores d’estudi, les hores dedicades a la realització de seminaris, treballs, pràctiques o projectes, i les hores exigides per preparar i fer els exàmens i les proves d’avaluació.

 Per tant, no és definit únicament en funció de les hores de docència teòrica i pràctica impartida pel professorat, ni tampoc només d’acord amb les hores presencials.

 El crèdit ECTS es una peça clau del procés de Bolonya, tant quant als nous processos d’aprenentatge, com a la transparència i convergència dels sistemes universitaris europeus.

 (Font:GLOSGENCAT). Nota: En alguns documents oficials es documenta la denominació "crèdit europeu" com a sinònim de "crèdit ECTS".

 

    AVALUACIÓ

 •   Assistència al 80% de les classes presencials, incloses tutories.
•    Intervenció en els fòrums de debat.
•    Presentació dels exercicis dels mòduls.
•    Realització d’un projecte de recerca.

    PROFESSORAT


 Dr. Pere Amorós (UB)
Dra. Maria Jesús Comellas (UAB)
Dra. Mirta Lojo
Dra. Marcelle Missió
Dra. Núria Silvestre (UAB)
Ponents i Participants a taules rodones a determinar

    INFORMACIÓ


     •    A qui s’adreça: Professionals del camp educatiu i social, d’àmbits i nivells diversos que tinguin interès en el treball familiar.
•    Requisits d’admissió: Posseir una titulació universitària de primer o segon cicle, Diplomatura o Llicenciatura.

    MATRÍCULA

•    Preinscripció:  a partir de 1 de maig
•    Matrícula: Del 20 al 30 de setembre
•    Import: 1575 € 
•    Pagament: Escola de Postgrau UAB.
Possibilitat de pagament fraccionat, una part al setembre i l’altra al desembre.

    HORARI


 •    Classes presencials per mòdul: divendres de 17:00 a 21:00hs. i dissabte de 9:00 a 13:00hs. consecutius, una vegada al mes.

Calendari: 

 25-26 octubre de 2013
15-16 novembre de 2013
13-14 desembre de 2013
17-18 gener de 2014
21-22 febrer de 2014
14-15 març de 2014
25-26 abril de 2014
23-24 maig de 2014
20-21 juny de 2014


Facultat de Ciències de l’Educació
Departament de Pedagogía Aplicada
Edifici G6
E-mail:
mariajesus.comellas@uab.es
mlojo@xtec.cat

Per a més informació contactar

Dra. Mirta Lojo mlojo@xtec.cat

 

Copyright © 2008 GRODE